Missie en visie

Missie

Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan! 


Elan Primair wil leerlingen met een diagnose in het autismespectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek toerusten voor de toekomst. We zetten ons in en zoeken naar optimaal passende vormen van onderwijs en begeleiding. Wij hebben ons tot doel gesteld om leerlingen naar een zo goed mogelijk passende vorm van voortgezet onderwijs toe te leiden. Daarnaast bereiden wij leerlingen voor op het zo volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij. School is daarvoor een goede plek om te leren. De acceptatie van en het leren omgaan met autisme heeft een speciale plaats binnen het onderwijsprogramma.

Onderwijskundige visie

Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel deze facetten eigenlijk met elkaar samenhangen. We hebben oog voor het individu en een open houding. Wij bieden een veilige, voorspelbare, gestructureerde onderwijsomgeving. Een respectvolle omgang met elkaar en het bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel staan centraal. Onze school heeft de expertise om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het autistisch spectrum te begeleiden. Wij stellen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op met doelen op didactisch en sociaal emotioneel gebied. Het OPP stemmen wij af met ouders/verzorgers, zodat we met dezelfde verwachtingen werken aan de ontwikkeling van de leerling. De voortgang van de leerling wordt nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd.